SKŁADANIE PODAŃ O PRZYJĘCIE I TERMINY REKRUTACJI W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W DOBRZEJEWICACH

I. UCZEŃ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie do gimnazjum do klasy sportowej, deklaracja i oświadczenie(do 25 kwietnia 2014r. do godz. 15.00)
2. dwie fotografie,
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
4. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,(do 30 czerwca 2014r. do godz. 15.00)
5. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają odpowiednie zaświadczenia,
6. zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań lub innego lekarza uprawnionego. (do 1 września 2014r.)

II. UCZEŃ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie do gimnazjum,(do 03 czerwca 2014r. do godz. 15.00)
2. dwie fotografie,
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
4. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,(do 30 czerwca 2014r. do godz. 15.00)
5. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają odpowiednie zaświadczenia,

III. UCZEŃ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie do liceum,(do 23 czerwca 2014r. do godz. 15.00)
2. dwie fotografie,(podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub jego poświadczoną kopię
4. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub jego poświadczoną kopię (do 30 czerwca 2014r. do godz. 15.00)
5. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają odpowiednie zaświadczenia,
6. karta zdrowia

Wzór druków do oddziału sportowego gimnazjum
Podanie do oddziału sportowego gimnazjum
Deklaracja przystąpienia do próby sprwności fizycznej
Oświadczenie rodzica

Wzór podania do gimnazjum
Wzór podania do gimnazjum

Wzór podania do liceum
Wzór podania do liceum

Zarządzenie nr 1/2014
Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Dobrzejewicach
z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie zasad rekrutacji uczniów do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014r. r Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1

W postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do Zespołu Szkół -Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów :

1. do klasy pierwszej Gimnazjum:
a) składanie podań od 28 kwietnia do 3 czerwca 2014r. g. 15.00,
b) składanie podań do oddziału sportowego od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2014r. g. 15.00,
c) przeprowadzenie sprawdzianu poziomu znajomości i umiejętności języka angielskiego warunkującego kwalifikację do odpowiedniej klasy językowej oraz prób sprawności fizycznych do oddziału sportowego od 30 kwietnia do 06 czerwca 2014r
d) składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu do 30 czerwca 2014 r. do godz. 15.00
e) ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia do Gimnazjum do odpowiedniej klasy i oddziału 1 lipca 2014r (wtorek) do godz. 15.00
f) potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach kwalifikacyjnych 2 lipca 2014r (środa) do godz. 15.00
g) ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Gimnazjum - 3 lipca 2014r (czwartek ) godz. 12.00

2. do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, w tym:
a) składanie podań przez kandydata od 26 maja do 23 czerwca 2014r (poniedziałek) g.15.00
b) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 30 czerwca 2014 r (poniedziałek) do godz. 15.00
c) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 3 lipca 2014r (czwartek ) do godz. 15.00
d) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole do 8 lipca 2014r (wtorek ) do godz. 12.00
e) ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Liceum 8 lipca 2014r (wtorek ) do godz. 15.00

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do Liceum Ogólnokształcącego ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata :

1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 punktów;
Część humanistyczna

 • Język polski - 20 punktów
 • Historia i wiedza o społeczeństwie - 20 punktów

Część matematyczno-przyrodnicza

 • Matematyka - 20 punktów
 • Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka ,chemia , geografia) - 20 punktów

Języki obce

 • język angielski lub język niemiecki - 20 punktów

2) Oceny z zajęć edukacyjnych do 64 punktów

 • za ocenę z języka polskiego do 16 punktów , w tym:
 1. stopień celujący - 16 punktów,
 2. stopień bardzo dobry - 14 punktów,
 3. stopień dobry -11 punktów,
 4. stopień dostateczny - 6 punktów
 5. stopień dopuszczający - 2 punkty,

 • trzy zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę łącznie do 48 punktów (do 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne :
  matematyka, język angielski, historia ), w tym:

 1. stopień celujący - 16 punktów,
 2. stopień bardzo dobry - 13 punktów,
 3. stopień dobry -10 punktów,
 4. stopień dostateczny-5 punktów
 5. stopień dopuszczający - 2 punkty,

3) Inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: do 36 punktów, w tym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów,
b) za uzyskanie w konkursach przedmiotowych tytułu finalisty - 15 punktów,
c) za uzyskanie w konkursach tematycznych oraz innych konkursach współorganizowanych przez Kuratora tytułu laureata - 5 punktów, a tytułu finalisty w tych konkursach - 3 punktów
d) za osiągnięcia w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym do - 4 punktów
e) osiągnięcia artystyczne w konkursach organizowanych na szczeblu powiatowym -4 punkty
f) za osiągnięcia w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 4 punkty
g) wolontariat rozumiany jako systematyczna, (co najmniej w okresie 10 miesięcy ), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - 2 punkty.

4) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim wymienionych, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.

Uwagi do tabeli:
1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.
2. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 1) sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.
3. Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

§ 3

W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego przyznaje się następujące liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Część humanistyczna, zakres wiedzy u umiejętności z języka polskiego
Część matematyczno – przyrodnicza, zakres wiadomości i umiejętności z matematyki
Część trzecia, zakres wiedzy i umiejętności z języka obcego:

Ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i języka obcego:
- Stopień celujący (20p.)
- Stopień bardzo dobry(16p.)
- Stopień dobry(12.p)
- Stopień dostateczny(8p.)
- Stopień dopuszczający(4p.)
Część humanistyczna, zakres wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie języka polskiego:
średnia ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie na świadectwie ukończenia gimnazjum liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

Liczba punktów
- 5,5 - 6,0 (20p.)
- 4,5 - 5,4 (16p.)
- 3,5 - 4,4 (12p.)
- 2,5 - 3,4 (8p.)
- 2,0 - 2,4 (4p.)

Część matematyczno – przyrodnicza, zakres wiadomości i umiejętności z biologii, chemii, geografii i fizyki
średnia ocen z biologii, chemii, geografii i fizyki na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczona z dokładnością 2 miejsc po przecinku:
Liczba punktów
5,75 - 6,00 - 20p.
5,50 - 5,74 - 18p.
5,00 - 5,49 - 16p.
4,50 - 4,99 - 14p.
4,00 - 4,44 - 12p.
3,50 - 3,99 - 10p.
3,00 - 3,49 - 8p.
2,50 - 2,99 - 6p.
2,25 - 2,49 - 4p.
2,00 - 2,24 - 2p.

§ 4

Do klasy pierwszej Gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez Gminę przyjmuje się:

1. z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2, czyli SP Brzozówka, SP Dobrzejewice i SP Łążyn II
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 2 w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
3. Laureaci konkursów z języka polskiego, przyrody i matematyki o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty , których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.
4. Dyrektor Zespołu Szkół przy przyjęciu do Liceum może uwzględnić trudną sytuację rodzinną ucznia.

§ 5

Załączniki do zarządzenia stanowią:
1) Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranego gimnazjum (Załącznik Nr 1).
2) Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, a finaliści uzyskują 15 punktów w procesie rekrutacji (Załącznik Nr 2).
3) Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014, których laureaci uzyskują 5 punktów, a finaliści uzyskują 3 punkty w procesie rekrutacji . (Załącznik Nr 3).
4) Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014, których laureaci uzyskują 5 punktów, a finaliści uzyskują 3 punkty w procesie rekrutacji (Załącznik Nr 4).
5) Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych(Załącznik Nr 5).

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dobrzejewicach
www.zsdobrzejewice.nets.pl

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dyrektor Zespołu Szkół - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach
Janusz Iwański

Nasz Patron


Dzisiaj mamy:
04-03-2015
Godzina:
01:09

Jesteś
gościem tej strony.

Strona została wykonana przy współudziale koła informatycznego działającego przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach